Đề án mở ngành đào tạo – Ngành Khoa học dữ liệu

Đề án mở ngành Khoa học dữ liệu: Minh chứng kiểm tra và xác nhận các điều kiện thực tế mở ngành Khoa học dữ liệu


Đề án mở ngành đào tạo – Ngành Văn hóa du lịch

Đề án mở ngành Văn hóa du lịch: Minh chứng kiểm tra và xác nhận các điều kiện thực tế mở ngành Văn hóa Du lịch:


Đề án mở ngành – Ngành Trung Quốc học

Đề án mở ngành Trung Quốc học: Minh chứng về thẩm định các điều kiện thực tế mở ngành Trung Quốc học:


Đề án mở ngành – Ngành Công nghệ thực phẩm

Đề án mở ngành Công nghệ thực phẩm: Minh chứng về thẩm định các điều kiện thức tế mở ngành Công nghệ thực phẩm:


Đề án mở ngành – Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Đề án mở ngành Công nghệ Kỹ thuật môi trường: Minh chứng về thẩm định các điều kiện thực tế mở ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường:


Đề án mở ngành – Ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

Đề án mở ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa: Minh chứng về thẩm định các điều kiện thực tế mở ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa:


Đề án mở ngành – Ngành Dân số và phát triển

Đề án mở ngành Dân số và phát triển: Minh chứng về thẩm định các điều kiện thực tế mở ngành Dân số và phát triển:


Đề án mở ngành – Ngành Hóa dược

Đề án mở ngành Hóa dược: Minh chứng kiểm tra và xác nhận các điều kiện thực tế mở ngành Hóa dược:


Đề án mở ngành – Ngành Tài chính – Ngân hàng

Đề án mở ngành Tài chính – Ngân hàng: Minh chứng về thẩm định các điều kiện thực tế mở ngành Tài chính – Ngân hàng:


XEM THÊM