Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2010

07 tháng 01, 2016

Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22  tháng 12  năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ

Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015

21 tháng 10, 2015

Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định,ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
Top